Národní Muzeum
Generální jmenný katalog
Knihovny Národního muzea
General Name Catalogue
of The National Muzeum Library
 
Návod  Jak si objednat knihu elektronicky
 
 
 
 • Část česká do r.1981 (český a slovenský jazyk)

  Počet oskenovaných lístků je 465 661. Katalog zachycuje veškerou literaturu z knihovního fondu KNM vydanou do roku 1981 s výjimkou periodik, rukopisů, bohemikálních starých tisků a fondu zámeckých knihoven. Hlavní zásadou je abecední řazení záhlaví podle autora nebo prvního slova názvu. Záhlaví může tvořit i jiné slovo z názvu, a to v případě odkazových záznamů pro místní názvy (názvy obcí, měst).
  Popis speciálního řazení katalogu

   

 • Část cizojazyčná do roku 1981

  Počet oskenovaných lístků je 371 846. Katalog zachycuje veškerou literaturu z knihovního fondu KNM vydanou do r.1981 s výjimkou periodik,rukopisů, bohemikálních starých tisků a fondu zámeckých knihoven. Hlavní zásadou je abecední řazení záhlaví podle autora nebo prvního slova názvu. Někdy je záhlaví tvořeno některým dalším slovem z názvu, a to v případě odkazových záznamů pro místní názvy (názvy, obcí, měst).
  Popis speciálního řazení katalogu

   

 • Část slovanská do roku 1981

  Počet oskenovaných lístků je 90 237. Katalog zachycuje veškerou slovanskou literaturu z knihovního fondu KNM získanou do r.1981 s výjimkou periodik, rukopisů, bohemikálních starých tisků a fondu zámeckých knihoven. Na rozdíl od české a cizojazyčné části generálního jmenného katalogu zde bylo zachováno původní substantivní řazení záhlaví- podle autora nebo prvního podstatného jména z názvu.

   

 • Dodatky do roku 1981

  Počet oskenovaných lístků je 1 621. Dodatky obsahují katalogizační lístky z generálního jmenného katalogu do r.1981 (ze všech tří částí), které byly oskenovány dodatečně. Všechny lístky jsou řazeny abecedně podle autora nebo prvního slova názvu do jedné mezinárodní abecedy.

   

 • Část od roku 1982 do roku 2001

  Počet oskenovaných lístků je zatím 218 017. Katalog zachycuje českou i zahraniční literaturu z knihovního fondu KNM získanou od r.1982 do r. 2001 s výjimkou periodik, rukopisů, starých tisků a fondu zámeckých knihoven. Hlavní zásadou je abecední řazení záhlaví podle autora nebo prvního slova názvu. Lístky jsou řazeny podle české abecedy.

   

 • Katalog knihovny Státního nakladatelství

  Počet oskenovaných lístků je 10 024. Katalog zachycuje zejména pedagogickou literaturu vydanou do roku 1955. Záznamy jsou rozděleny do tří částí (česká, cizojazyčná a slovanská) stejně jako v generálním jmenném katalogu a také řazení záznamů je shodné. Tento katalog je součástí generálního jmenného katalogu, je však uložen v samostatných kartotékách.

   

 
 • Czech Part till 1981 (Czech and Slovak Languages)

  Number of scanned cards: 465 661. The Catalogue records the entire literature of the book fund of the National Museum Library published prior to the year 1981, save for periodicals, manuscripts, old Bohemian prints and the book fund of castle libraries. The main principle is an alphabetical ordering of headings according to authors or the first word of the title. The heading may also consist of another word of the title, in cases of record references to local names (names of municipalities, towns).

   

 • Part of Foreign Languages till 1981

  Number of scanned cards: 371 846. The Catalogue records the entire literature of the book fund of the National Museum Library published prior to the year 1981, save for periodicals, manuscripts, old Bohemian prints and the book fund of castle libraries. The main principle is an alphabetical order of headings according to authors or the first word of the title. The heading may also consist of another word of the title, in cases of record references to local names (names of municipalities, towns).

   

 • Slavic Part till 1981

  Number of scanned cards: 90 237. The Catalogue records the entire Slavic literature of the book fund of the National Museum Library acquired prior to the year 1981, save for periodicals, manuscripts, old Bohemian prints and the book fund of castle libraries. Unlike in the case of Czech and foreign language parts of the general name catalogue the original ordering of the headings according to the substance was preserved here - according to authors, or the first noun of the title.

   

 • Supplements till 1981

  Number of scanned cards: 1 621. The supplements contain catalogue cards from the general name catalogue prior to the year 1981 (from all three parts) which were scanned subsequently. All the cards are in alphabetical order according to authors or the first word of the title in one international alphabet.

   

 • Part Between 1982 and 2001

  Number of scanned cards: 218 017. The Catalogue records Czech and foreign literature of the book fund of the National Museum Library acquired in the years 1982 - 2001, save for periodicals, manuscripts, old prints and the fund of castle libraries. The main principle is the alphabetical ordering of headings according to authors or the first word of the title. The cards are ordered according to the Czech alphabet.

   

 • Catalogue of the State Publishing House Library

  Number of scanned cards: 10 024. The Catalogue records mainly pedagogical literature published prior to the year 1955. The records are divided into three parts (Czech, Slavic and remaining foreign parts) similarly as in the general name catalogue, and the ordering of the records is also the same. This catalogue is a part of the general name catalogue; it is however deposited in separate filing boxes.

 
 

Home ]

 
 

Optimalizováno pro rozlišení 1024×768 pix. – Optimized for resolution 1024×768 pix.

 
 

2006 © Národní Muzeum